Shërbimet Tatimore

Shërbimet Tatimore kanë për qëllim dhënien e sigurisë të arsyeshme mbi saktësinë e transaksioneve të kryera në kuadër të legjislacionit tatimor cilat administrohen nga Administrata Tatimore e Kosovës dhe shmangien e pasojave serioze te cilat mund te vijnë nga kontrollet e mëvonshme nga inspektoret tatimor.

Shërbimet e deklarimit te formularëve mujore tremujor dhe vjetor:

WM- Pasqyrë e mbajtjes në Burim dhe Pagimit të Tatimit
CM -Pasqyra e Kontributeve për Pension dhe Formulari i Pagesës
TV- Formulari I deklarimit dhe pagesës se TVSH-se
WR-Pasqyra e mbajtjes ne burim dhe pagesës se Interesit, te drejtës pronësore, Qirasë, fitoreve ne Lotari dhe Personin jo-rezident
Raportimi I kontributeve pensioneve ne baza mujore
KRR- Kërkesës për Rimbursim / Rikthim/Kthim
IL- Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e mëdha individuale
IS- Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e vogla individuale
QL- Pasqyra Tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e mëdha
QS-Pasqyra Tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e vogla
IR- Pasqyra e Tatimit mbi qiranë dhe pasurinë e patrupëzuar
CQ- Raporti Tremujor për Kontribute
PD- Deklarata Vjetore dhe të Pagesës për tatim në të ardhura personale
CD- Deklarata Vjetore dhe të Pagesës për tatim në të ardhura të Korporatave
WA- Pasqyra Vjetore e Barazimit të Tatimit në paga
Raportimi I transaksioneve mbi 500 euro
Certifikata e tatimit te mbajtur në burim për tatimin në qira
Certifikatat e tatimit në paga dhe kontributeve pensionale
FCPK – Formulari i caktimit te punëdhënësit kryesor
Formular Regjistrimi Për Numër fiskal
Formular Regjistrimi Për TVSH
Formular Ndryshimesh Për Regjistrimin Në TVSH
Kërkesë për Cert. Importi dhe Eksporti
Formular Aplikacioni Për Regjistrim Për Korporatat E Vogla Që Vendosin Të Tatohen Sipas Skemës Së Tatuarjes Mbi Të Ardhurat Reale
Formular Aplikacioni Për Bizneset Individuale Që Vendosin Të Tatohen Sipas Skemës Së Tatuarjes Mbi Të Ardhurat Reale
Kërkesë për Refundim Pensional për të vetepunesuarit
Kërkesë për Refundim Pensional për punëdhënësin
Kërkesë pre vërtetim tatimor
Plotësimi dhe përgatitja e te gjitha aplikacioneve për pagesë